Členský příspěvek je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku. Nově přijatý člen je povinen zaplatit příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán do seznamu členů komory. Příspěvek je roční a člen komory ho hradí okresnímu sdružení České lékařské komory, v seznamu jehož členů je zapsán. Příspěvky je možné hradit hotově v kanceláři okresního sdružení nebo bezhotovostně poukázat na účet okresního sdružení s uvedením variabilního symbolu - evidenčního čísla člena ČLK.

 

Číslo účtu: 1720129309/0800

Variabilní symbol (VS): Vaše evidenční číslo lékaře – naleznete na : Seznam lékařů

 

Výše členského příspěvku na rok 2023:

SKUPINA KATEGORIE LÉKAŘŮ ČÁSTKA
skupina 1 soukromý lékař 4 000,-
skupina 1 lékař ve vedoucí funkci 4 000,-
skupina 2 lékař zaměstnanec 3 000,-
skupina 2 ostatní lékař 3 000,-
skupina 3a absolvent neplatící 0,-
skupina 3b absolvent platící 1 000,-
skupina 4 nepracující důchodce 500,-
skupina 5 nedohledatelný lékař 0,-
skupina 6 mateřská dovolená 0,-
skupina 7 pozdní vstup do ČLK 20 000,-